PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW UŻYTKOWANIA PRZED KORZYSTANIEM Z WITRYNY.

Ten dokument prawny opisuje Warunki korzystania ze strony internetowej VMax.si pod adresem https://www.vmax.si/ (zwanej dalej „witryną”) zarządzanej przez PRO Bo Ta, Bojan Vrbnjak sp. Poza Warunkami korzystania prosimy zapoznaj się, a także zgadzasz się z Polityką prywatności, która określa, w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy Twoje dane oraz politykę dotyczącą plików cookie.

Termin „Ty / Ty / użytkownik” określa użytkownika serwisu, a termin „firma / my / nas / nasza” określa firmę PRO Bo Ta, Bojan Vrbnjak sp.

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA

 1. ZGADZAM SIĘ NA WARUNKI KORZYSTANIA Z WITRYNY

Warunki użytkowania wraz z Polityką prywatności określają warunki korzystania z tej strony internetowej oraz wszelkich informacji, tekstów, grafik, zdjęć i innych materiałów zawartych w tej witrynie (łącznie „Treść”).

Warunki użytkowania regulują wyłącznie korzystanie z naszej strony internetowej i nie mają zastosowania do żadnego innego stosunku prawnego między Tobą a firmą. Informacje na stronie służą wyłącznie celom informacyjnym.

Korzystanie z Witryny jest uzależnione od akceptacji niniejszych Warunków użytkowania i przestrzegania ich. Korzystając z witryny po raz pierwszy, akceptujesz Warunki korzystania, Politykę prywatności i pliki cookie. Jeśli nie akceptujesz w pełni niniejszych warunków użytkowania, nie uzyskuj dostępu do strony ani nie korzystaj z niej.

 • OGRANICZENIE KORZYSTANIA

Przyznajemy Ci osobiste, ograniczone, niewyłączne i nieprzenoszalne prawo do korzystania z naszej strony internetowej do użytku osobistego i niekomercyjnego zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania. Jako warunek wstępny korzystania z Serwisu, potwierdzasz, że nie będziesz korzystać z Serwisu w jakimkolwiek celu, który jest niezgodny z prawem, niezgodny z Warunkami Użytkowania lub w oczywisty sposób sprzeczny z celami Firmy.

Firma zastrzega sobie prawo do rozpatrywania skarg i zgłoszonych naruszeń niniejszego Regulaminu oraz do podjęcia działań w sposób, jaki uzna za stosowny, w tym między innymi do zgłoszenia podejrzeń o nielegalne działania właściwym organom ścigania, regulatorowi lub innej stronie trzeciej. . W razie potrzeby firma udostępnia tym organom adresy e-mail, historię korzystania z serwisu, adres IP oraz dane o ruchu. Zabrania się korzystania z tej strony internetowej lub jakichkolwiek treści na niej z naruszeniem Regulaminu.

Zabrania się korzystania z oprogramowania, które umożliwia innym użytkownikom uzyskanie informacji o sposobie korzystania z serwisu oraz ustalenie ich tożsamości.

Potwierdzasz, że nie będziesz angażować się w żadne działania, które (i) według naszego wyłącznego uznania stanowią lub mogą stanowić nieproporcjonalne lub nadmierne obciążenie naszej strony internetowej i powiązanej infrastruktury, (ii) w jakikolwiek sposób zakłócają lub próbują zakłócać prawidłowe funkcjonowanie witryny internetowej lub (ii) w jakikolwiek sposób staramy się obejść nasze środki ograniczające dostęp do strony internetowej.

 • TREŚCI UŻYTKOWNIKA

Wszelkie treści, które nam przekazujesz, w tym informacje i materiały przekazane w kontekście Twoich pytań, odpowiedzi, próśb o informacje, komentarzy („treści użytkownika”), są Twoją wyłączną odpowiedzialnością i nie odpowiadamy za nie.

Zgadzasz się i potwierdzasz, że jesteś w pełni odpowiedzialny za wszelkie treści, które nam przekazujesz. Firma nie kontroluje treści użytkowników i nie gwarantuje ich dokładności, kompletności i jakości. Zgadzasz się, że firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, jakie może mieć Twoje poleganie na tych informacjach.

Rejestrując się i umieszczając swoje treści w Serwisie, zezwalasz Firmie na publiczne ogłoszenie i zezwalasz stronom trzecim na przeglądanie i pobieranie Treści z Serwisu na swój komputer oraz tymczasowe lub trwałe naprawianie. Firma nie ponosi odpowiedzialności za dalsze usuwanie treści przez osoby trzecie, ani nie ma żadnego wpływu na postępowanie osób trzecich, w związku z czym nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkownika w związku z dalszym użytkowaniem, o którym użytkownik wie i zgadza się. Użytkownik wyraźnie gwarantuje, że publikacja jego treści, które publikuje w serwisie, nie narusza praw własności intelektualnej ani dóbr osobistych osób trzecich. Firma zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji treści lub jej usunięcia w przypadku podejrzenia, że ​​użytkownik narusza w swoich treściach przepisy prawa lub niniejszy Regulamin.

Zgadzasz się i potwierdzasz, że Twoje treści chronione prawem autorskim, które przekazujesz Firmie w celu ich opublikowania w formie wkładu, stają się własnością intelektualną Spółki w dniu publikacji i nie możesz rościć do nich praw autorskich.

Prosimy o poinformowanie nas o zarzucanych naruszeniach w związku z treścią użytkownika na adres e-mail: info@vmax.si.

 • ZMIANY WARUNKÓW KORZYSTANIA

Firma zastrzega sobie prawo do zmiany i uzupełnienia Warunków korzystania z serwisu w dowolnym momencie. Twoim obowiązkiem jest zapoznanie się z wszelkimi zmianami i dodatkami. Data ostatniego Regulaminu jest odnotowana w dokumencie. Jeśli masz jakiekolwiek pytania w przypadku zmian, skontaktuj się z nami pod adresem info@vmax.si.

W przypadku, gdy Warunki użytkowania staną się dla Ciebie nie do zaakceptowania lub jeśli nie zgadzasz się z Warunkami użytkowania po ich zmianie, nie korzystaj z tej witryny. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na Warunki użytkowania w sposób, w jakim zostały one zmienione i opublikowane w momencie Twojej wizyty na stronie.

 • ANULOWANIE I PRAWO ODMOWY

 Firma zastrzega sobie prawo do odmowy dostępu do Witryny w całości lub w części w dowolnym momencie, jeśli zasadnie dojdziemy do wniosku, że: (i) naruszyłeś niniejsze Warunki użytkowania; (ii) naraziłeś nas na ryzyko prawne; lub (iii) nasze zapewnienie dostępu do Witryny nie jest już akceptowalne z ekonomicznego lub społecznego punktu widzenia.

Dołożymy wszelkich starań, aby powiadomić Cię o anulowaniu za pośrednictwem podanego przez Ciebie adresu e-mail.

 • WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Strona internetowa i cała jej zawartość stanowią własność intelektualną firmy lub jej autorów i nie mogą być wykorzystywane bez wyraźnej pisemnej zgody firmy, z wyjątkiem sposobu określonego w Regulaminie. VMax.si, https://vmax.si/, logo, wszystkie obrazy i teksty oraz cała zawartość strony internetowej, grafika i ikony przycisków stanowią własność intelektualną firmy, chyba że określono inaczej. Wszystkie inne znaki towarowe, nazwy produktów i nazwy firm lub logo są własnością ich odpowiednich właścicieli. Firma zastrzega sobie wszelkie prawa, prawa i interesy do strony internetowej i jej zawartości.

Jakiekolwiek wykorzystanie naszej własności intelektualnej wymaga wyraźnej pisemnej zgody Spółki. Korzystanie z praw autorskich i znaków towarowych firmy jest zabronione bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody i zapłaty odpowiedniego odszkodowania. Zabrania się również oznaczania usług lub produktów, które mogą powodować nieporozumienia w myśleniu, że są to produkty lub usługi firmy. Zabrania się wykorzystywania produktów firmy w sposób, który można by zrozumieć, że firma sponsoruje, aprobuje lub w jakikolwiek inny sposób wiąże się z Tobą, Twoją działalnością, produktami lub usługami.

Powielanie, dystrybucja, publiczne udostępnianie i inne formy publicznego komunikowania, przetwarzanie lub jakiekolwiek inne wykorzystanie dzieła chronionego prawem autorskim lub jego części w jakimkolwiek zakresie lub procesie, w tym przechowywanie i transmisja dźwięku w formie elektronicznej, publiczne nadawanie jest zabronione. bez uprzedniej pisemnej zgody firmy. poprzez fonogramy, nadawanie, retransmisję i wtórne nadawanie oraz publiczne udostępnianie nagrania audio utworu, obróbkę lub audiowizualną adaptację utworu w formie nagrania audio i dystrybucję oraz wypożyczanie kopii utworu w formie nagrania audio.

Zgadzasz się i potwierdzasz, że Twoje treści chronione prawem autorskim, które przekazujesz Firmie w celu ich opublikowania w formie wkładu, stają się własnością intelektualną Spółki w dniu publikacji i nie możesz rościć do nich praw autorskich.

Zgłaszając artykuł do publikacji, autor przekazuje prawa autorskie do materiału firmie PRO Bo Ta, Bojan Vrbnjak sp. Przesyłając artykuł do publikacji, zgadza się również na publikację w serwisie VMax.si. Przeniesienie praw jest nieograniczone czasowo i terytorialnie i jest uważane za nieograniczony obieg. Autor zachowuje autorskie prawa osobiste do opublikowanej pracy.

 • ZASTRZEŻENIE PRAW

Bez wyraźnej pisemnej zgody firmy zabrania się wykorzystywania wszelkich informacji firmy, informacji partnerów zewnętrznych lub klientów firmy, materiałów chronionych prawem autorskim i innych praw własności intelektualnej firmy i jej partnerów biznesowych, w jakimkolwiek celu, w szczególności komercyjne cele. Informacje obejmują między innymi wszystkie teksty, formularze, dokumenty, obrazy, grafikę, logo, obrazy, ikony i tym podobne.

 • LINKI DO STRON OSÓB TRZECICH

W przypadku korzystania z linków do stron internetowych osób trzecich podczas korzystania z naszej strony internetowej opuścisz naszą stronę. Witryny internetowe osób trzecich nie są przez nas zarządzane, więc firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawartość tych witryn ani za linki do innych witryn internetowych zawarte w witrynach osób trzecich. Witryny internetowe osób trzecich podlegają ich ogólnym warunkom korzystania. Firma podaje linki do stron trzecich na stronie internetowej wyłącznie jako pomoc, więc umieszczenie linków internetowych na naszej stronie internetowej nie stanowi żadnej rekomendacji, zgody ani potwierdzenia ze strony firmy, ani nie oznacza, że ​​firma w jakikolwiek sposób wskazuje, że witryna internetowa firmy zewnętrznej poleca lub zatwierdza witrynę firmy.

 • INFORMACJE ZWROTNE

Informacje zwrotne, które przekazujesz nam w związku z korzystaniem z naszych usług (sugestie, ulepszenia, pomysły, komentarze, pytania, przesłanie materiałów) mogą być wykorzystane do ulepszeń / zmian w naszych usługach lub. strony internetowe bez żadnych ograniczeń i zobowiązań płatniczych. Przekazując nam opinię, staniemy się wyłącznymi właścicielami opinii, a Ty zrzekasz się wszelkich praw do opinii (w tym praw autorskich do materiałów). Informacje zwrotne mogą być wykorzystywane w dowolnym celu (w tym w celach komercyjnych) bez obowiązku jakiejkolwiek zapłaty. Twoja opinia nie jest poufna i gwarantujesz, że nie narusza ona praw osób trzecich. Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które Ty lub osoba trzecia może ponieść w wyniku korzystania z opinii. Mamy prawo do ujawnienia Twojej opinii stronom trzecim, a także zastrzegamy sobie prawo do usunięcia Twojej opinii z naszej strony internetowej w dowolnym momencie.

 1. GWARANCJE UŻYTKOWNIKA

Użytkownik zobowiązuje się nie (i) korzystać z Usługi w celu publikowania lub promowania jakichkolwiek treści i / lub działań sprzecznych z obowiązującym prawem i / lub porządkiem publicznym i dobrymi obyczajami, (ii) nie będzie używać w komunikacji gróźb, obraźliwych , poniżające lub obraźliwe środki wyrazu, (iii) nie będzie korzystać z Usługi w celach komercyjnych, niezgodnych z prawem lub w jakimkolwiek innym celu niż określone w niniejszych Warunkach, (iv) nie będzie rozpowszechniać treści chronionych prawem autorskim ani treści znajdujących się w posiadaniu innej osoby prawnej lub fizycznej , (v) nie będzie próbować pozyskiwać, gromadzić i / lub przechowywać danych osobowych innych użytkowników, (vi) w żaden sposób nie będzie kopiować, przechowywać ani przekazywać całości lub części zawartości strony internetowej (vii) kodów komputerowych, złośliwe oprogramowanie lub cokolwiek, co mogłoby zakłócać, wyłączać lub zakłócać działanie tej usługi, usługodawcy oraz jego oprogramowania i sprzętu, dostawcy tras i urządzeń telekomunikacyjnych.

Firma zastrzega sobie prawo do zakazania użytkownikowi korzystania z serwisu w przypadku podejrzenia, że ​​użytkownik narusza przepisy prawa lub niniejszy Regulamin.

 1. GWARANCJE I WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

O ile wyraźnie nie określono inaczej w niniejszych Warunkach użytkowania, Spółka nie podejmuje żadnych zobowiązań i wyklucza w najszerszym możliwym zakresie zgodnie z obowiązującym prawem wszelkie gwarancje, wyraźne lub dorozumiane, dotyczące adekwatności, niezawodności, dostępności, aktualności i dokładności informacji, treści strony internetowej oraz linki do stron internetowych osób trzecich w naszej witrynie. Nasza strona internetowa, zawarte na niej informacje i treści, a także grafiki związane z witryną są dostarczane bez jakiejkolwiek gwarancji ze strony firmy.

Informacje, które podajemy w witrynie mogą być niedokładne lub zawierać błędy typograficzne. Firma nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z możliwości utraty możliwości korzystania ze strony internetowej, danych, zysków, dobrego imienia lub reputacji, obrażeń ciała lub jakichkolwiek innych szkód wynikających z (i) Twojego dostępu do naszej strony internetowej, (ii) Twojej niemożności do korzystania ze strony internetowej, (iii) wszelkie informacje lub treści zawarte w naszej witrynie, (iv) informacje lub materiały udostępnione na naszej stronie internetowej. Wyłączenie odpowiedzialności ma zastosowanie niezależnie od tego, czy szkoda została spowodowana naruszeniem umowy, odszkodowaniem, zaniedbaniem, odpowiedzialnością na zasadzie ryzyka lub w inny sposób.

Nasze usługi są dostępne „tak jak są” i „w miarę dostępności” bez żadnych gwarancji. Firma ani jej kontrahenci nie składają żadnych specjalnych obietnic dotyczących swoich usług ani. Wszelkie gwarancje, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach lub Warunkach dodatkowych. Firma nie udziela żadnych wyraźnych ani dorozumianych gwarancji dotyczących sprawnego działania swoich usług, prawdziwości, terminowości i jakości świadczonych usług, ich niezawodności, dostępności lub przydatności. Firma nie gwarantuje, że Usługi będą działać nieprzerwanie lub bez błędów ani że błędy zostaną naprawione w rozsądnym czasie.

Zastrzegamy sobie pełną swobodę w poprawianiu i poprawianiu takich błędów na stronie internetowej, w kodzie programu, treści firmowych, usługach i wszelkich innych informacjach publikowanych w portalu internetowym.

 1. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 W żadnym wypadku Spółka (w tym dyrektorzy, pracownicy, dostawcy i wykonawcy) nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym między innymi szkody bezpośrednie, szkody następcze, utratę zysków, przychodów lub danych) bezpośrednio lub pośrednio związane z: (a) użyj lub Brak możliwości korzystania z usług lub. Produkty (b) błędy w realizacji usług lub. Produkt (d) błędy, przerwy, skasowanie danych lub wiadomości elektronicznych, wirusy, opóźnienia w realizacji usług (e) błędy lub straty w procesie świadczenia usług (h) wszelkie szkody wynikające z włamań do bezpieczeństwa, wirusów, błędów, skasowań, przerwy, oszustwa, opóźnienia w świadczeniu usług, połączenia elektroniczne, błędy sieciowe lub Wszelkie inne błędy techniczne (g), które wystąpiły z powodu dostawcy lub. Produkty zamówione u dostawcy.

W żadnym przypadku wspólna odpowiedzialność Spółki za szkody, straty i inne konsekwencje (czy to szkody umowne, szkody (w tym między innymi zaniedbanie) lub jakiekolwiek inne roszczenia) na podstawie niniejszych warunków nie przekroczy 10 (XNUMX) EUR.

 1. STAŁE I TYMCZASOWE ZAWIESZENIE USŁUG

Zastrzegamy sobie prawo do stałego lub tymczasowego zawieszenia dostępu do naszych usług i strony internetowej bez wcześniejszego powiadomienia. Zastrzegamy sobie również prawo do usunięcia wszystkich informacji i wszelkich dokumentów związanych z korzystaniem z naszych usług i / lub strony internetowej w dowolnym momencie i bez powodu, zwłaszcza jeśli uważamy, że: (i) naruszyłeś przedmiotowe warunki użytkowania ; (ii) stworzyłeś ryzyko lub legalnie narażasz firmę.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Cała sprawa. Niniejsze ogólne warunki regulują całość stosunku prawnego między Tobą a firmą w zakresie korzystania z naszej strony internetowej i naszych usług. W przypadku jakiejkolwiek niezgodności między niniejszymi Warunkami korzystania a jakąkolwiek inną umową zawartą przez użytkownika ze Spółką, pierwszeństwo mają niniejsze Warunki korzystania, chyba że określono inaczej.

Żadnego zrzeczenia się sprawiedliwości. W przypadku, gdy jedna z umawiających się stron nie wykona swojego prawa wynikającego z niniejszych Ogólnych warunków, takie postępowanie strony nie będzie uważane za zrzeczenie się prawa lub zrzeczenie się innych praw.

Wyższa siła. Firma nie ponosi odpowiedzialności za niewypełnienie zobowiązań wynikających z niniejszych ogólnych warunków, jeśli takie niewykonanie jest wynikiem jakiejkolwiek przyczyny pozostającej poza uzasadnioną kontrolą firmy, która obejmuje między innymi awarie mechaniczne, elektroniczne i komunikacyjne lub pogorszenie. .

Niezależność przepisów. Jeżeli którekolwiek z postanowień Ogólnych Warunków okaże się niewykonalne lub nieważne, wówczas postanowienie to zostanie ograniczone lub uchylone w minimalnym zakresie niezbędnym do utrzymania w mocy Ogólnych Warunków.

Przeniesienie warunków użytkowania. Firma może przenieść lub scedować na osobę trzecią prawa i obowiązki wynikające z Ogólnych warunków bez Twojej zgody. Nie możesz przenosić ani cedować na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z Ogólnych warunków bez zgody Spółki.

Czas trwania i wypowiedzenie. Regulamin obowiązuje od momentu wejścia na naszą stronę internetową lub. gdy zaczniesz korzystać z naszych usług i wygasną, gdy przestaniesz korzystać z naszych usług lub strony internetowej.

Właściwe prawo i rozwiązywanie sporów. Do regulacji i interpretacji warunków ogólnych stosuje się prawo Republiki Słowenii. Strony umowy zgadzają się, że właściwy sąd w Lublanie zostanie określony jako posiadający wyłączną jurysdykcję w kwestiach prawnych wynikających z postanowień niniejszej umowy.

 1. KONTAKTY, OPINIE I REKLAMACJE

Jeśli chcesz się z nami skontaktować w sprawie ogólnych warunków, napisz do nas na adres e-mail: info@vmax.si.